"Sieć" na ekranie komputera

logo PICCOLO dużeKomputerowy model SAFEGE do monitorowania i zarządzania siecią wodociągową w aglomeracjach miejskich PICCOLO opracowany został w oparciu o oprogramowanie autorstwa SAFEGE. W wersji komercyjnej PICCOLO pojawiło się na rynku już w 1976 roku. Jego wersja wzbogacona o interfejs graficzny dystrybuowana jest od 1986 roku. Jest zatem PICCOLO od 28 lat doskonalone i dopasowywane do potrzeb użytkowników, co powoduje, iż jest jednym z najlepszych spośród programów symulujących pracę sieci ciśnieniowych do przesyłu i dystrybucji dowolnej cieczy i gazu. PICCOLO jest dostępne w wersji opracowanej całkowicie w języku polskim.

PICCOLO zostało sprawdzone w ponad 300 wdrożeniach na całym świecie, między innymi w takich miastach jak: Barcelona, Buenos Aires, Bukareszt, Dżakarta, Lublana, Marsylia, Montreal, Strasburg, Tunis - ale i Warszawa. Przy wykorzystaniu programu PICCOLO SAFEGE opracowało w Polsce m.in. komputerowy model Wodociągów Układu Centralnego, które zaopatrują w wodę Aglomerację Warszawską i Pasmo Pruszkowskie (niemal 2 min mieszkańców).

PICCOLO to program o szerokich możliwościach, pozwalający na symulację pracy sieci wodociągowej każdego rodzaju (pierścieniowych i rozgałęzionych). Pozwala m.in. na stworzenie modelu sieci zaopatrzenia w wodę, składającego się z kilkunastu rodzajów urządzeń, dzięki czemu umożliwia zobrazowanie dowolnej struktury hydraulicznej w sposób naturalny, bez uciekania się do schematów zastępczych i specjalnych metod interpretacyjnych.

Każdy typ urządzenia instalowany na sieci wodociągowej ma swój odpowiednik w bibliotece elementów programu i może zostać odwzorowany w modelu za sprawą określenia podstawowych cech i parametrów jego pracy.

wynik piccoloOprogramowanie oparte jest na wydajnym algorytmie obliczeniowym, dającym wyniki w krótkim czasie i przy niewielkich wymaganiach sprzętowych. Dzięki temu PICCOLO ułatwia interakcyjne modelowanie sieci o dużej złożoności.

Model komputerowy wyposażony jest w bardzo efektywny i prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, opierający się na systemie rozwijalnych menu. Ma możliwość różnorodnych wizualizacji parametrów pracy sieci (np. rozkład ciśnień, prędkości przepływów i wiele innych). Dane i rezultaty obliczeń mogą być wyświetlane w postaci kolorowych plansz i wykresów lub w postaci tabelarycznej. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem MS Windows i MS Office.

Zintegrowany z programem moduł do obliczeń jakości wody umożliwia np. określenie czasów retencji oraz pozwala na symulację rozprzestrzeniania się i koncentracji dodawanych do wody związków chemicznych, jak np. związki chloru. Pakiet programowy może zaś być uzupełniony o moduł analizy kosztów eksploatacyjnych.

Dzięki tym możliwościom nasz model jest bardzo wydajnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które eksploatują sieci wodociągowe.

PICCOLO otrzymało Pierwszą Nagrodę Ministra Środowiska na targach Poleko 2004, wyróżnienie w konkursie EKOLAURY 2005, nagrodę EKOLAURY 2012 za wdrożenia oraz wiele pozytywnych opinii użytkowników, w tym ośrodków naukowych (m. in Politechniki Warszawskiej).

CEL MODELOWANIA SIECI

Ponieważ PICCOLO wyposażone jest w przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs graficzny użytkownika, idealnie nadaje się do analizy sieci dystrybucyjnych pod kątem wszelkich problemów, z którymi styka się przedsiębiorstwo eksploatacyjne. Na tym polu możliwe zastosowania programu obejmują między innymi następujące zagadnienia:

  • diagnostyka sieci: informacje o obecnym i przyszłym zachowaniu się sieci w dowolnych warunkach, możliwość znalezienia jej słabych punktów, elementów przeciążonych i niedociążonych oraz optymalizację krótko- i średniookresową planu remontów.
  • analiza sytuacji kryzysowych:zakres skutków   i   wielkość ograniczeń w dostawie wody spowodowanych np. zanieczyszczeniem źródła, zablokowaniem zaworu, awaryjnym wyłączeniem magistral lub zbiorników retencyjnych = zwiększenie niezawodności zaopatrzenia obszarów poprzez zmianę sposobu ich zasilania.
  • kontrola wydajności sieci: pod kątem planowanej rozbudowy lub w warunkach zwiększonego zapotrzebowania.
  • optymalizacja zarządzania siecią: sterowanie przepływami, rozkładem ciśnień i czasami retencji pod kątem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Ustalenie prawidłowego współdziałania urządzeń zainstalowanych na sieci z pozostałymi jej elementami, ograniczenie tranzytu wody w systemie poprzez obszarowe zbilansowanie zasilania i rozbioru wody.

Zarządzający siecią ma możliwość szybkiego przeprowadzenia dowolnych symulacji, na przykład pod kątem optymalizacji metod zarządzania, optymalizacji planu konserwacji i napraw oraz ustalenia właściwych reżimów eksploatacyjnych.

Operatorzy sieci wodociągowych coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności stałego nadzoru nad jakością wody znajdującej się w systemie dystrybucyjnym. Jak dowodzą liczne doświadczenia, nawet jeżeli woda jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi normami może się zdarzyć, iż po dotarciu do użytkownika jej parametry ulegną pogorszeniu i nie spełni ona wymagań co do smaku, zapachu, barwy oraz zawartości aktywnych zanieczyszczeń biologicznych.

piccolo kropkiZawarty w PICCOLO moduł kontroli jakości umożliwia analizę zmian jakości wody np. przez określenie szybkości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub obliczenie koncentracji związków chloru występujących w poszczególnych gałęziach sieci. Modelowanie matematyczne, którego wykorzystanie było niegdyś uzasadnione jedynie podczas planowania rozbudowy i modernizacji systemu, staje się obecnie narzędziem do lepszego zrozumienia zachowania się sieci w codziennych sytuacjach eksploatacyjnych.

Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnących problemów przedsiębiorstw eksploatacyjnych, spowodowanych trudnościami w utrzymaniu jednolitej jakości wody w całym systemie dystrybucyjnym.

SAFEGE opracowało kilka interfejsów programowych umożliwiających połączenie między GIS i PICCOLO, opartych na systemach baz danych DDASE i Oracle.

Rozwój oprogramowania symulacyjnego pracującego w czasie rzeczywistym przybiera w ostatnim czasie na znaczeniu w związku z rozpowszechnieniem stosowania monitoringu pracy sieci wodociągowej. Z uwagi na rosnące koszty produkcji, a tym samym ceny wody jako towaru komercyjnego oraz na dostępności zaawansowanych technicznie elektronicznych urządzeń pomiarowych, wiele przedsiębiorstw wprowadza zintegrowane systemy pomiarowania dla głównych punktów sieci wodociągowej, a nawet odbiorców indywidualnych, by mieć pełną kontrolę nad poziomem sprzedaży, a tym samym móc oszacować poziom strat w sieci.

Wprowadzenie szerokiego monitoringu na samej sieci nie jest tak powszechne z uwagi na wysokie koszty aparatury pomiarowej oraz duże trudności i koszty związane z instalacją urządzeń na istniejącej, nieprzystosowanej do tego sieci. Rozwiązaniem tego problemu może być zintegrowanie podstawowego monitoringu z PICCOLO symulującym pracę w czasie rzeczywistym, weryfikowanym przez kilka kontrolnych punktów pomiarowych zlokalizowanych w newralgicznych punktach sieci.